Vytlačiť

Oprava prasklín čelného skla

Napísal: Super User. Posted in Uncategorised

Boli ste v nesprávny čas na nesprávnom mieste a odstrelený kameň vám poškodil čelné sklo? Nie vždy je nutná jeho následná výmena! Ponúkame vám servisnú službu, vďaka ktorej vieme poškodenie čelného skla vášho vozidla efektívne a bezpečne opraviť. Jedná sa o rôzne typy drobných prasklín, hviezdičiek a iných typov poškodení.

Procesom kvalitnej opravy vaše čelné sklo získa opäť pôvodné vlastnosti: 

 • optickú priehľadnosť
 • mechanickú pevnosť a odolnosť
 • odolnosť na teplotné zmeny počas prevádzky

Kedy sa dá čelné sklo opraviť?

Prevedenie opravy má samozrejme aj svoje obmedzenia, ktorými sú hlavne veľkosť poškodenia a jeho umiestnenie vzhľadom na zorné pole vodiča (zorné pole na čelnom skle je definované ako prienik plochy stierania vodičovho stierača a zvislého pásu o šírke 29 cm so stredom v osi volantu, viď obrázok). Taktiež platí , že čím bližšie je poškodenie k okraju čelného skla , tým vyššia je pravdepodobnosť jeho ďalšieho šírenia a následnej nutnosti výmeny.


Všeobecné platí, že čelné sklo sa dá opraviť, ak poškodenie: 

 •  nie je väčšie ako cca 2-eurová minca
 •  nevychádza z neho prasklina dlhšia ako 2 cm
 •  nachádza sa mimo zorného poľa vodiča A (pozri obrázok)
 •  od okraja skla je vzdialené aspoň 10 cm
 •  neobsahuje vodu alebo vlhkosťCena opravy skla

 • 1 prasklina - 30€/kus
 • 2 a viac  - 25€/kus

 


 
Vytlačiť

GDPR

Napísal: Super User. Posted in Uncategorised

Zásady spracovania osobných údajov a systém ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR

 

Prevádzkovateľ (správca) Vašich osobných údajov podľa článku 4 bod 7. Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR)  je spoločnosť : NOVOS Trade, s.r.o., Jasenovská 470, 029 57 Oravská Lesná, IČO: 47 433 434

 

Kontaktné údaje správcu sú :

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.     

Telefón: 0905 529 597

 

Čo je osobný údaj?

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Čo je spracúvanie osobných údajov?

Spracúvaním osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Prevádzkovateľ  (Správca)  nemá povinnosť vymenovať/určiť  Zodpovednú Osobu.

 

Zdroje a kategórie osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje (priamo od vás), ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje ktoré získal na základe plnenia Vašej objednávky.

Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.


Zákonný dôvod a účel spracovania :

Zákonným dôvodom spracovania je:

Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účely poskytovania priameho marketingu podľa článku 6 ods.1 písmeno a) GDPR

 

Plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods.1 písmeno b) GDPR

 

Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písmena c) GDPR

 

 

Účelom spracovania osobných údajov je :

Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje nevyhnutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, priezvisko, adresa, kontakt, poprípade údaje o firme) podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (s tým súvisí aj následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby, vybavovanie reklamácie a pod.); spracúvanie osobných údajov zákazníka prebieha bez súhlasu zákazníka, nakoľko právnym základom spracúvania jeho osobných údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna objednávka medzi zákazníkom a prevádzkovateľom. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutná požiadavka na uzatvorenie a plnenie objednávky, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné vytvoriť objednávku či zo strany prevádzkovateľa plniť jej podmienky.
Poskytnutie dohodnutej služby v oblasti predaja a polepu autofólií a potlače pracovných odevov.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že so záznamami žiadnym spôsobom nepracuje a neposkytuje ich tretím osobám či subjektom.

 

Doba uchovávania:

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovania nároku vyplývajúceho  z týchto zmluvných vzťahov .

 

Po dobu než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov ktorá vyplýva zo zákona č. 395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

Príjemcovia osobných údajov

 

Kto je príjemca?

Príjemcom je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu.

Sú osoby ktoré sa  podieľajú na dodaní tovaru, služieb, realizácii platieb na základe zmluvy

Prevádzkovateľ neposkytuje, nezverejňuje  a nesprístupňuje osobné údaje do tretích krajín

 

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal vhodné personálne, technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v spisovej podobe.

 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup výlučne ním poverené osoby.

 

 

Vaše práva :

Za podmienok stanovených v GDPR máte:

-          Právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR

-          Právo na opravu osobných údajov podľa čl.16 GDPR

-          Právo na obmedzenie spracúvania

-          Právo na výmaz podľa čl.17 GDPR

-          Právo namietať podľa článku 21 GDPR

-          Právo na prenesenie osobných údajov podľa článku 21 GDPR

-          Právo odvolať súhlas (elektronicky, alebo na korešpondenčnú adresu)

-          Právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate ,že došlo k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov.

Ďalej máte právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že došlo k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov

 

 

 

Ako môžete naplniť svoje práva?

Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k nim. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov. Žiadosť môžete podať elektronicky, na emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , alebo poštou na adresu NOVOS Trade, s.r.o., Jasenovská 470, 029 57 Oravská Lesná, IČO: 47 433 434.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie a to elektronickou formou na emailovú adresuTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , alebo poštou na korešpondenčnú adresu NOVOS Trade, s.r.o., Jasenovská 470, 029 57 Oravská Lesná, IČO: 47 433 434.

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

-          už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli,

-          odvoláte svoj súhlas,

-          namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov,

-          spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne,

-          osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť,

-          ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak:

-          nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť,

-          spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak Vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných      údajov len obmedzili,

-          Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv

-          namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

 

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo Vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

 

 

 

Právo   namietať

Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

-          z dôvodu nášho oprávneného záujmu,

-          vytvárania zákazníckeho profilu,

-          môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

 

 

Ako môžete tieto práva vykonávať?

S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

emailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , alebo poštou na adresu podnikania: NOVOS Trade, s.r.o., Jasenovská 470, 029 57 Oravská Lesná, IČO: 47 433 434.

V prípade, že sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv na ochranu osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov na adrese

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

 

Identifikačné údaje:

IČO: 36064220

DIČ: 2021685985

 

Sekretariát úradu:

+421 /2 3231 3214

 

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v SR Úrad odporúča vykonať podania prostredníctvom poštových alebo elektronických služieb (www.slovensko.sk). Osobné podania od 29.11.2021 je možné uskutočniť len v nevyhnutných prípadoch najneskôr do 12:00 hod.Zásady používania súborov cookies

 

Čo sú súbory cookies?

Ako je bežnou praxou na takmer všetkých profesionálnych webových lokalitách, táto lokalita používa súbory cookies, čo sú malé súbory sťahované do vášho počítača za účelom zlepšenia poskytovaných služieb. Táto stránka popisuje aké informácie zbierame, ako ich využívame a prečo občas musíme tieto súbory ukladať. Tiež poskytneme informácie o tom, ako môžete predísť ukladaniu súborov cookies, čo však môže zhoršiť alebo "pokaziť" určité prvky funkcionality tejto webovej lokality. Ďalšie všeobecné informácie o cookies nájdete na Wikipédii v článku o HTTP cookies. 

 

Ako používame súbory cookies 
Súbory cookies používame z rôznych dôvodov, ktoré sú uvedené nižšie. Vo väčšine prípadov bohužiaľ neexistujú štandardizované možnosti ako zakázať súbory cookies bez toho, aby úplne zablokovali funkcionalitu a vlastnosti, ktoré tejto lokalite poskytujú. Odporúča sa, aby ste všetky súbory cookies nechali povolené, ak si nie ste istí, či ich potrebujete alebo nie, pre prípad že sa používajú na poskytovanie služby, ktorú využívate. 

Zakázanie súborov cookies 
Nastaveniu súborov cookies môžete zabrániť tak, že upravíte nastavenia vo vašom prehliadači (prezrite si časť Pomoc vo vašom prehliadači, ak chcete zistiť ako to urobiť). Berte na vedomie, že zakázanie súborov cookies bude mať vplyv na funkčnosť tejto a mnohých iných webových lokalít ktoré navštívite. Zakázanie súborov cookies má obvykle za následok aj zakázanie určitých funkcii a vlastností tejto lokality. Preto sa odporúča aby ste súbory cookies nezakazovali.

Súbory cookies, ktoré nastavujeme 
Keď zadáte údaje prostredníctvom formulárov, napríklad tých, ktoré nájdete na kontaktných stránkach alebo formulároch komentárov, súbory cookies môžu byť nastavené tak, aby si zapamätali informácie o užívateľovi pre budúcu korešpondenciu. 

Súbory cookies tretích strán 
V istých špeciálnych prípadoch používame aj súbory cookies, ktoré sú poskytované dôveryhodnými tretími stranami. Nasledujúca časť popisuje, na ktoré súbory cookies môžete naraziť cez túto lokalitu. Táto lokalita využíva službu Google Analytics, ktorá predstavuje jedno z najrozšírenejších webových riešení na identifikáciu toho, ako lokalitu používate a spôsobov, ako môžeme váš zážitok zlepšiť. Tieto súbory cookies môžu sledovať napríklad to, aký dlhý čas na lokalite trávite a aké stránky navštevujete, aby sme vám aj naďalej mohli ponúkať zaujímavý obsah. Pre viac informácií o súboroch cookies Google Analytics navštívte oficiálnu stránku Google Analytics. Analýza tretími stranami sa používa na sledovanie a meranie používania tejto lokality, aby sme vám aj naďalej mohli ponúkať zaujímavý obsah. Tieto súbory cookies môžu sledovať napríklad to, aký dlhý čas na lokalite trávite a aké stránky navštevujete, čo nám pomáha zisťovať, ako by sme pre vás mohli lokalitu vylepšiť. V niektorých prípadoch vám môžeme poskytovať obsah prispôsobený na základe toho, čo ste nám o sebe povedali buď priamo, alebo nepriamo prostredníctvom prepojenia na účet sociálnych médií. Tieto typy súborov cookies nám jednoducho umožňujú poskytovať vám obsah, ktorý by vás mohol zaujímať. Taktiež používame tlačidlá a/alebo doplnky sociálnych médií, ktoré vám umožnia prepojiť sa rôznymi spôsobmi s vašou sociálnou sieťou. Na to, aby tieto tlačidlá a doplnky fungovali, vám nasledovné sociálne médiá vrátane: Facebook, Youtube, nastavia súbory cookies cez našu webovú lokalitu, ktorá sa môže použiť na rozšírenie vášho profilu na ich webovej lokalite alebo na poskytovanie údajov, ktoré držia na rôzne účely uvedené v ich zásadách používania osobných údajov. 

Viac informácií 
Dúfame, že sa tým pre vás veci vyjasnili, a ako už bolo spomenuté, ak existuje niečo, pri čom si nie ste istí, či to potrebujete alebo nie, je zvyčajne bezpečnejšie nechať súbory cookies povolené pre prípad, že by komunikovali s niektorou funkciou našej webovej lokality. Ak máte stále záujem o viac informácií, môžete nás kontaktovať prostredníctvom niektorého z nami preferovaných spôsobov.

 

 

Vytlačiť

Aktuálne súťažime

Napísal: Super User. Posted in Uncategorised

Súťaž s WinFolom do decembra 2022Súťaž s WinFolom do konca mája 2022Súťaž s WinFol konca marca 2022

Súťaž WinFol od mája do 10.12.2021

Nechajte si namontovať špičkové Autofólie WinFol v exkluzívnej sieti montážnych stredísk WinFol v rámci celej SR a ste v hre o 300€ v hotovosti.


Súťaž WinFol od mája do júla 2021

Nechajte si namontovať špičkové Autofólie WinFol v exkluzívnej sieti montážnych stredísk WinFol v rámci celej SR a hráte o takýto polep v hodnote 1000€.


Súťaž WinFol od januára do mája 2021

Nechajte si namontovať špičkové Autofólie WinFol v exkluzívnej sieti montážnych stredísk WinFol v rámci celej SR a hráte o takýto pobyt v hodnote 1200€.


Súťaž WinFol od októbra do decembra 2020

Nechajte si namontovať špičkové Autofólie WinFol v exkluzívnej sieti montážnych stredísk WinFol v rámci celej SR a ste v hre o 300€ v hotovosti.


 

Súťaž WinFol od júna do septembra 2020

Nechajte si namontovať špičkové Autofólie WinFol v exkluzívnej sieti montážnych stredísk WinFol v rámci celej SR a ste v hre o takéhoto pomocníka do vašej domácnosti. Robotický vysávač v hodnote 900€

Súťaž WinFol od apríla do júna 2020

Leto je pred nami a tak tu máme super darček pre Vás
Stačí tak málo Nechajte si namontovať špičkové Autofólie WinFol v exkluzívnej sieti montážnych stredísk WinFol v rámci celej SR a ste v hre o túto špičkovú klímu s WiFi pripojením v hodnote 1050€ !!!
A čo je dôležité je to aj s montážou.Súťaž WinFol od januára do marca 2020


Vyhraj v sieti WinFol parádny reproduktor na každú párty. Farebne basový reproduktor, ktorý mení farbu podľa rytmu prehrávanej hudby. Súťaž trvá od januára do marca 2020.
Súťaž WinFol od októbra do decembra

Od októbra 2019 sa hrá o tento poukaz na krásny víkendový pobyt v Prahe v luxusnom hoteli Clarion a k tomu fľaša vína a trojchodové menu. Stačí si dať nainštalovať Autofólie WinFol a ste v hre


Darčekový poukaz na dovolenku v hodnote 500 €


Nechajte si u nás aplikovať fóliu a zapojte sa do súťaže o darčekový poukaz na dovolenku v hodnote 500 € z katalógu TIP Travel - Milujeme leto 2019. Súťaž trvá celý júl, august a september 2019.


Vyhraj 500 € v hotovosti

Začíname 23.1.2019 súťaž trvá do 31.3.2019, stačí tak málo, nechaj si aplikovať špičkové autofólie WinFol a si v hre. Žrebovanie prebehne v apríli online na našej facebookovej stránke.
Súťaz o LCD 4K Ultra HD LG

Každý, kto si od 1.4.2019 do 30.6.2019 nechá nainštalovať špičkové autofólie WINFOL je automaticky zaradený do žrebovania. Žrebovanie sa uskutoční v júli 2019.Darčekový poukaz na dovolenku hodnote 1000 €

Nechajte si u nás aplikovať fóliu a zapojte sa do súťaže o darčekový poukaz na dovolenku v hodnote 1000 € z katalógu TIP Travel - Milujeme leto 2019. Súťaž trvá od 17.8.2018 do 10.12.2018 a žrebovanie výhercu bude 18.12.2018.Vytlačiť

Potlač a výšivka textilu a pracovného oblečenia

Napísal: Super User. Posted in Uncategorised

                                    
Medzi naše služby sme zaradili potlač textilu a rôzneho pracovného oblečenia. V ponuke máme reklamný textil od spoločnosti ADLER Czech, ktorá patrí medzi popredných dodávateľov reklamného textilu v Európe. V ponuke so značkami MALFINI®, MALFINI Premium® a Piccolio, ktoré doplňujú pracovné odevy RIMECK®.                                                                                       
                                                                                                                          
V prípade záujmu vytvoríme vizualizáciu návrhu na konkrétnom produkte.
Pri väčších objemoch ponúkame okrem potlače aj výšivku odevov.     
                                    
ONLINE katalóg nájdete po kliknutí na tento odkaz: ONLINE KATALÓG                                                                               
Vytlačiť

Dezinfekcia ozónom

Napísal: Super User. Posted in Uncategorised

 
  Ozón je prírodne čistiaca a dezinfekčná látka, ktorá sa využíva pri odstránení zápachov, ničí baktérie, vírusy a pliesne. Neexistuje žiadny vírus, baktéria, pleseň, huba alebo zápach, ktoré by odolali ozónu. Zápachy neprekrýva, ale trvalo ich odstraňuje. Je to doteraz najsilnejšie oxidačné činidlo, je 50 až 100x účinnejší ako chlór,pritom je oveľa bezpečnejší. Tento prírodný plyn, ktorý sa vyskytuje aj vo vzduchu sa dokáže dostať aj do najmenej dostupných miesť a do hĺbky vlákien materiálov. Baktérie po kontakte s ozónom sú úplne zneškodnené. Ozón je možné vyrobiť priamo na mieste. Vďaka korónovým výbojom. Vyrába sa pomocou tichého elektrického výboja, kde dochádza k štiepeniu molekúl kyslíka na jednoatómové radikály, ktoré sa následne spájajú s molekulou kyslíku a dochádza tak k vzniku ozónu. Je taktiež veľmi účinný pre alergikov a ľudí, ktorí majú radi čistý a nezávadný vzduch.


Ozón odstraňuje najmä:

 • baktérie, vírusy, plesne s účinnosťou 99,99%
 • zápach po varení, vyprážaní a pod.
 • zápach po požiaroch, cigaretovom dyme
 • zápach po farbách, riedidlách, maľovaní
 • zápach po domácich zvieratách
 • zápach potu, moču a pod.Čo je dezinfekcia ozónom a ako funguje?

Čistenie a dezinfekcia klimatizácie a interiéru vozidla

 • 1 osobné auto - 20€
 • 3 a viac osobných áut - 15€
 • 5 a viac osobných áut - 10€
 • minibusy, autobusy, ťahače a iné dopravné prostriedky - cena na základe dohody a objemu čisteného  priestoruZákladné čistenie a dezinfekcia bytových a nebytových priestorov

 • priestory do 150m2 - 0,30€/m3
 • priestory nad 150m2 - dohodou

 


Kontakty


NOVOS Trade, s.r.o.

Jasenovská 470
Oravská Lesná 029 57

GPS: 49°21'41.8"N 19°09'23.6"E

IČO: 47 433 434
DIČ: 2023888834
Dodávateľ nie je platcom DPH

 
0905 529 597
info@autofolieorava.sk
www.autofolieorava.sk
autofolieorava
autofolieoravaNapíšte nám

Váš e-mail: 
Predmet správy: 
Vaše meno: 
Obsah správy: 
    

Naši partneri